Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Korpus-møte 26.10.2023

Til stades: Lene, Linda, Inga, Maja, Børre, Flammie, Sjur, Anders, Katri

Saksliste:

Status for automatisk innhausting (jf sommarjobbaren)

Børre kontaktar NB/Språkbanken.

Kort om søknad til NB/Kulturdep

Innsamling i ljos av søknaden over

Inntil vidare samlar vi inn som tidlegare, sjå elles punktet om Sametinga lenger ned.

Nye rutinar i samarbeid med sametinga

Tidlegare innmeldte dokument pr e-post og korleis dei har vorte følgt opp

Diskutera korleis vi kan dra nytte av at korpusa no er i GitHub

Ymse