Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Lingvist-møte 27.6.2014

Saker:

overgangen til neste smj-lingvist

Stillinga lyst ut 26.6., søknadsfrist 27.7., oppstart 11.8. Vi satsar på å få til ei veke i lag i Tromsø 11-15.8. (men det er avhengig av kor mange søkjarar vi får om vi er klare til å starta då).

nye taggar

Inga vil ha nye taggar: taggar for leksikaliserte derivasjonar, diminutivar og andre. Diminutivane i smj har no eigne fortsetjingsleksikon, og det er enkelt å leggja til taggar.

Moglege fordelar:

Andre taggar:

Døme på dialektvariantar:

Forslag: vi legg ikkje på nye taggar, men dokumenterer variasjonen i pronomen i lexc som kommentardokumentasjon.

Bruken av Dial-taggar:

Dial/-NOR
Dial/-SW

visionerra
visjonerra

akklamasjåvnnå+Dial/-SW:ak^klama INSTITUTION "acclamation N" ;
akklamasjåvnnå+Dial/-NOR:ac^klama INSTITUTION ;
illusjonissma+Dial/-SW:illusjoni FANATISM ; !
illusjonissma+Dial/-NOR:illutioni FANATISM ;

Korleis tagga desse slik at svenskane får både acklamasjon og akklamasjon? Ved å tagga acklamasjon med +Dial/SW og la resten stå umerka. Ord som bør drøfast med Giellagálldo kan merkast med ein kommentar !GG på slutten av lina.