Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Divvun-møte 16.10.2019

Til stades: alle (Børre, Duommá, Elena, Linda, Sara, Siri, Sjur)

Saker

Sidan sist

Duommá

Børre

Elena

Sara: apropos tesktinnsamling: samlar vi inn tekstar frå sørsamiske aviser? Snåsningen, Š?, Sami magasin? Børre: Š var det vanskeleg å få kontakt med, Snåsningen har vi prata om, men ikkje med enno. Sara: problema bør meldast inn til dei som gjev pengar for å støtta samisk tekstproduksjon.

Sjur tek opp saka med Sametinget på neste referansegruppemøte, kanskje før om mogleg. (Sametinget bör legge det inn som krav i mottak av samisk pressestötte at tekstene skal frigis til Divvun, dess raskere, dess bedre, för nytt beviligningbrev går ut til neste års bevilgning.)

Linda

Sara Marja

Siri

Sjur

Arbeid framover

Børre

Duommá

Elena

Linda

Sara

Siri

Sjur

*

Neste Divvun-samling

Veke 44. Siri kan ikkje før onsdag, Sara helst tidleg i veka, Elena ok heile veka. Vi held onsdag som felles dag.

Lanseringar framover, testing

Ymse

Kva kan vi gjera med språkveka?