Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte med Gustav, Beathe og Divvun-gruppa 22.3.2022

Til stades: Gustav, Beathe, Katri, Linda, Inga, Flammie, Børre, Sjur

  1. Alle i Divvun presenterte seg
  2. Informasjon om Divvun, aktivitetar og planar, kva rolle Divvun har
  3. Diskusjon om Divvun-gruppa si utvikling framover
    1. Stillinga til Katri bør bli permanent
    2. Vi treng ei stilling til i sørsamisk / fleire som jobbar med sørsamisk
    3. UiT bør ha samisk språkteknologi som eitt av satsingsfelta, og utnytta det internasjonale kontaktnettet Divvun-gruppa og Giellatekno har