Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Onsdagsmøte 1.7. 8.30

Saksliste:

ARtiklar, publisering

Oversikt og planlegging over skriving av vitskaplege artiklar.

Moment å ta med i diskusjonen:

På eit overordna plan er dette viktige tema:

Ei ufullstendig liste over aktuelle artiklar og tema er denne

Einskildarbeid

sme-sma-artikkel

Frist som kjem: 1. sept. NEJLT.

FAD1

Utfordring: Kva slags målgruppe kan dette bli ein interessant artikkel for? For e-leksikografisk / terminologisk arbeid med minoritetsspråk.

Kanal: Kanskje diskutere med Fran.

Planar i samband med Canada-arbeidet

Siste avsnitt i [/lang/common/ComputationalWorkshopForIndigineousLanguagesSummary.html]

smn-e-leksikografi (cifu i august)

Foredrag + artikkel. Publisering: Vi vurderer cifu vs. andre.

Artikkel om samisk språkteknologi / enaresamisk i handbok

Redaktørane vil ha vinkling på grammatikk, og ingen rein språkteknologiartikkel.

Doktorgradsprosjekta

Kort gjennomgang av dei.

“enaresamisk før og etter språkteknologien”

Mogleg innfallsvinkel:

Enaresamisk skriftkultur Kor mykje blir smn brukt skriftleg, kven bruker, kor mykje skriv dei, …

Bruk av Oahpa

Orientering.

Oppsummering

Arbeidet held fram. Vi legg fram i plenum med jamne mellomrom.

Tema i august:

God sommar!