Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Meeting setup

Saksliste

Opening, agenda review, participants

Divvun-omorganisering

korpuskontraktar og korpusadministrasjon

Børre:

  1. tca2
  2. korpuskonvertering
  3. ny: korpusadm-opprydding -> nr 1 frå neste veke
  4. ny victorio

maskinvare & programvare

testbenkprosjektet

Sluttrapporten å skrivast og leverast før 1. juli.

anna opprydding og avslutting før 1.7.

Ikkje noko som vart nemnt.

infrastruktur - møte? (Sjur)

Lingvistisk opprydding:

Dette arbeidet kan gjerast (delvis) uavhengig av den ytre omorganiseringa.

Truleg diskusjonar i Riga, tilbakemelding før det.

ordbøker (Ciprian)

Ciprian kjeder seg - ingen tilbakemeldingar! Gjeld både sme og sma.

Generelt: Vi bør generere nye ordbøker to gonger i året - faste tidsfrister.

FAD-besøk (Trond)

Oppsummering:

Divvun 2.2 (Tomi, Thomas)

Oppdatert liste over komande hendingar

Ymse