Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte Sjur/Trond 7.2.12.

Saksliste

Rutiner for arbeid i lexc-leksikon

Stikkord: Alt arbeid med fst-ane har konsekvensar for alle andre komponentar.

Shellscript for å sjekke lemmagenerering:

testadj.sh
testnoun.sh
testproperlexc.sh
testverb.sh

Ficti/L1-korpus

Status quo:

Det skjønlitterære korpuset har vore urørt lenge. Det må ryddast opp i etter at parallellstresset er over.

Arbeid framover:

  1. brev og kontraktar no, dvs neste veke (13.-17.2.)
  2. oppfylging etter 1. mars
  3. korpusarbeid etter 1. april / Hunspell/Ávvir

svn

I utgangspunktet har Børre ansvaret for å hjelpa folk med svn. I konkrete tilfelle kan vi fordele arbeid på anna vis. Måte å arbeide på: Melde ting til Bugzilla.

mail

Sjå eksisterande dokumentasjon når vi treng nye e-postlister. Oppdater dokumentasjonen om det trengst. Spør om du treng hjelp.

branches og oppdatering

Git (svngit) er eit mogleg svar på dette, men det treng i så fall dokumentasjon og testing.

Sjur ser på det.

Forrest – rutiner?

Meld problem til Bugzilla.

Geo

Tankar og diskusjon om korleis Divvun og Giellatekno bør utvikla geo-ressursen.

Bugzilla

Vi treng ein gjennomgang, ei prioritering. Skal nokre av buggane ha anna tilordna? I tilfelle bør dei få det.

Forslag: vi held eit separat lyskemøte med desse personane (opne buggar i parantes):

buggjennomgangsmøte: 7.2. 2012 kl. 10