Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte Sjur + Trond 29.4.2013

Saksliste

Serverflytting

Fordeling av tenester og alias for dei virtuelle servarane

Vi treng oversikt over alle aliasa, og kva slags prosessar og programvare dei er avhengige av.

Vi diskuterer oppsettet neste veke.

TILTAK

Victorio

Det er framleis ting å flytta (cgi-bin). Vi utsett saka til neste møte.

svn-flyttinga

Etterdønningar: e-post til svn-brukarane - Jaska-gjengen og fitswe-gjengen har vorte tatt på senga. Vi må sjå på korleis vi handterer svn-e-post.

Vi har ikkje informert, berre gjort. Det er ikkje bra. Vi må ta svn-brukarane meir på alvor.

Lydbandprosjektet

Trond må starta det (etter Oslo-turen).

Buggar

1641

Sjur og Lene har venta på kvarandre.

Sjur treng ein klår, fullstendig og eintydig definisjon av kva slags trandsusarar som trengst for oahpa.

1580

Skolehistoria: Vi manglar heile band 6 + vi manglar tekstar her og der frå tidlegare versjonar. Det viktigaste er band 6 in extenso. Sjur følgjer opp.

1628

Ávvir etter 2010 manglar. Sjur følgjer opp.

Sørsamisk tekstinnsamling

Sjur har prata med Børre.

Korp

Cip eksperimenterer. Har byrja å installera. Korp-installasjonen tok ned NDS i helga, installeringa av dei ulike tenestene må koordinerast (jf det fyrste punktet over).

Ny infra

Kven skal gjera noko, bortsett frå Sjur? Cip, Børre (Tomi). Sjur held kurs for Ciprian og Tomi neste veke.

Sider på nett som ikkje skal vere der

[http://giellatekno.uit.no/oahpa/index.nno.html] skal ikkje vere online Men kor finn vi denne sida?

Neste møte

I Tromsø, neste veke.