Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Møte Sjur og Trond, 13.8. 2013

Saker

gtweb

No har vi:

Snart har vi òg:

I dag - (virtuelle) servarar:

  1. svn
  2. web minus oahpa
  3. lab
  4. oahpa

Mogleg utviding: Ein femte servar lex som tar ordbøker og terminologi, t.d.

URL

Uansett serveroppsett vil vi ha url-ar av typen mt.uit.no istf gtweb.uit.no/mt.

TILTAK:

Forresten, [http://saan.oahpa.no] er no lenkje til ei kommande skoltesamisk ordbok.

cgi-bin

ryan har fått cgi-bin til å virke delvis på gtweb. num-generering ok tekstanalyse funkar ikkje

Begge ok.

Men her gjev gtw:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at root@localhost to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

Mogleg feilkjelde: filkøyringsrettar for cgi-scripta i smi.

TILTAK

Oppdatering av fst-script

Ciprian ser på scriptrutine for halvautomatisk oppdatering av fst-ar.

gtwiki

Sjur har prata med Fran. Fran flyttar.

termwiki

Faktaspm: Kor ille er det med to wikiar på ei maskin? Evt. på ny maskin gtlex.

Sjur ser seg rundt.

stallo

Børre har ikkje fått passord. korpuskonv. og -analyse.

sma og MT

Ikkje tid til å gå inn på detaljar no. Møte onsdag kl. 9 med Trond og Sjur

sme-sma-tekstar

Aino sitt arbeid, FAD2, sme-sma-MT: alle vil ha (parallell)tekst.

Vi har tekstar, vi har ankerordlister.

sme-sma-setningsparallellisert => Børre køyrer parallellisering, eller dokumenterer slik at andre kan gjera det.

Barents

Deptsamtale på lista.

Kintel

SD skal tilsetja person for å arbeida med å få Kintel-ordboka over i GT-kompatibel form.