Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

T&S-møte 5.12.2017

Saker:

Antti

Antti treng eit intensjonsbrev, med underskrift frå dekan, der vi stadfestar at dei to gruppene gjer arbeid for relevant infrastruktur og lingvistikk tilsvarande ein eigeninnsats. Vi kvantifiserer generelt arbeid for alle (også nordamerikanske) språk, og arbeid spesifikt for nordamerikanske. Tidsplan kjem vi attende til.

SALDO

Kan vi få til automatisk konvertering frå SALDO-format til LexC? Vi treng ein svensk fst som støtte for samiske program (ordbøker, MT, osb).

Moglege kjelder til ein svensk (spansk, …) fst:

  1. hfst-analysatorar (7 språk: deu, eng, fin, ita, fra, swe, tur)
    1. ferdige fst-ar
    2. kjeldekode inn i Giella-infraen
  2. Apertium (74 språk i languages/)
  3. frå open kjeldekode frå kvart språk (SALDO, osb for svensk)

Spørsmål om SALDO:

Stavekontrollar

Arbeid i gang i Divvun for automatisering av kompilering av nye versjonar

Tastatur

Kva slags layout skal vi ha for smn og sms?

CI og australsk programmerar nr 2

Autoamtiske oppdateringar og meir integrerte prosessar

Appar

Mangel i arbeidet vårt: Dei siste to stega fram til sluttbrukar (t.d. for appar). Meir diskusjon om dette seinare.