Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

S&T 20.11.2018

Saker:

kva har skjett i det siste (lenge sidan førre møtet)

Deltaking på ulike arrangement:

Korpseminar i Stockholm

Lene, Chiara, Ciprian, Trond var der

Instituttseminar i London

Trond var der, og har referert innleiingar for samiskavd. Universitetet har honnørord som “innovasjon” i planane sine, og samisk språkteknologi er eksplisitt oppført i lista over strategiske område.

Viktig for UiT og instituttet:

Seminar for kvensk- og finsklærarar i Tromsø

Trond hadde innlegg om kvensk og finsk, det viser seg at våre verkty og program er i bruk blant blant lærarane

Møte i Gøteborg med TheTechnoCreatives

Børre og Sjur var der, starta det offisielle samarbeidet om vidare utvikling av Divvun-verktya.

ICALL i Stockholm

Chiara og Lene hadde poster om Konteaksta.

EU-MT-prosjekt hos Språkbanken

Lene har vore på møte på Nasjonalbiblioteket, tatt opp samisk innfallsvinkel.

Oulu sámi symposium

Korpus

SIKOR er oppdatert (litt debugging av Korp står att). Oppdateringa viser at det går framover (sme = 32 mill), men visse domene heng etter. Saker å sjå på:

Sjur tek det vidare i Divvun-gruppa

Ting som skjer framover

Divvun-prosjekt i nær framtid

Giellatekno i nær framtid

Felles for Giellatekno og Divvun

Lyd = TTS m.fl.

Workshop med MånsH

Møterom

Ingenting har skjett - dette er ei påminning :)

Bugzilla

Ikkje tid til å sjå på det no.

Undervisningsplanar

Trond, Lene på samisk. Evt. HIF-kurs om unix.