Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

S&T-møte 25.6.2019

Saksliste

Utlysing

Utlysing av programmerarstillingane: norsk tekst er sendt inn for lenge sidan, har vorte vidareformidla til nivå 1. Engelsk tekst vart sendt inn i dag.

xserve

SEE-oppsettet var ikkje på plass med tanke på omstartar. Sjur har retta det slik at SEE no kjem opp automatisk neste gong maskina blir starta på nytt.

sørsamisk konferanse i haust

Konferanse om sørsamisk grammatikk, med mål om å få fram ny kunnskap om grammatikken.

Framdrift for vitskaplege innlegg

Publisering i Nordlyd: Sjur jobbar med saka.

nodalida

30.9.-2.10., ein dags overlapp med sørsamiskseminaret.

Det er fleire som planlegg innlegg, men alle kjende så langt er knytta til workshop den 30.9., slik at folk kan nå begge arrangementa.

Uppsala

I november. Usikkert kven som dreg, om nokon.

Teknisk dokumentasjon - omorganisering

Dvs giellalt.

Infrastruktur

FST-
- kompilering
- testing
- ...
Applikasjonar
- proof
- mt
- gc
Servers
Sysadm

cg-mt

Sjur har sett på dette.

Her har vi ein perl-kode som føreset at ting ligg på bestemte plassar i høve til perl-fila. Vi må i staden ha eksplisitte stiar.

  1. Referer til lukka kode i $PRIV eller tilsvarande <=
  2. Referer til lukka kode i ~/bin og dokumenter installering

Det minst komplekse er (1), vi går for det. Kunsten er å referere til filer eksplisitt (definere referansane) og ikkje implisitt, som i dag.

Abbreviations

Trond testar no splitting av sme-forkortingar i generelle og språkspesifikke filer:

LE Root
Abbreviations ;

LE Abbreviations
Abbreviation-sme ; ! til språkspesifikk
Abbreviation-smi ; ! til fellesfila

Mange språk har ikkje den nye preprosesseringa, t.d. nob. For parallellisering (t.d. sma-nob) må vi dermed nytta det gamle oppsettet med preprocess osb.

Trond tar dette vidare.

Forkortingar og korpusprosessering

No kan det sjå ut som om parallelize.py bruker verken ny eller gamal, men derimot tca2 i parallellisering. I så tilfelle vil heile denne diskusjonen vere irrelevant for korpusparallellisering, i alle fall heilt til vi endrar parallelize.py.

Det er mogleg at det å bruke tca2 for parallellisering inneber at vi bruke tca2 også for tokenisering. Dette må vi diskutere med Børre.

For desse endringane treng vi før- og etter-testar, for mange ulike språk.

Paris

Sjur svarar Sametinget, og melder seg som mogleg representant.