Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Trond- og Sjur-møte 8.3.2022

Saker:

Regelmessige møte framover

status for ulike Divvun-prosjekt

TTS

Færøysk TTS-prosjekt treng tekstprosessering som vi har.

grammatikkontroll

TTC/Gøteborg

satni.org

Trond: vi treng terminologisk struktur inn i termwikien. Over- og underomgrep, omgrepshierarki, ontologisk struktur

infra-arbeid

Overordna møte om dokumentasjon og strategi. Ved neste Divvun-samling i Tromsø?

status for ulike Giellatekno-prosjekt

MT sme-smj

Lene og Inga arbeider med artikkel.

NDS

Vi har ei liste med ting å sjå på, både for sjd og generelt.

Ikkje gjort noko med planane for felles database enno.

UD-prosjektet

PhD-kurs (samiskavd.)

Om språkteknologi, filosofien attom, siste veka før påske.

Sjukepleieterminologi

Romanispråk

Har hatt kontakt med både Noreg, Sverige og Finland.

Møte med Sverige/ISOF i dag: romani og meänkieli.

Konteaksta

Serverinnbrotsproblem og Log4J(?). TrondTy arbeider med dette.

Senter for samisk leksikografi

ISK søker om dette, på nytt, i år att.

Svonni-seminar

Usikker økonomi, planlagt til 16.-17. juni.

Programmerarstillinga i GT

Har diskutert med både Flammie og Sjur.

Servarar og IT-avdelinga

Vi har for dårlege loggar (vi fjernar info (?) som trengst).

KDD

Neste Divvun-samling, tema

ELE-rapport

kan Trond sjå gjennom når nesten ferdig?

Artiklar til SMA-biejjieh

Til neste møte.

Økonomi

Giellatekno får 10000, ikkje 50000 i år og mistar også forskingsgruppepengar, pga. instituttet sin økonomi.

Divvun risikerer å gå i minus i år pga kostnadar for vedlikehald (TTC).

GDPR

Vi har dei juridiske bitane på plass. No må det ut i koden. Vi kjem tilbake til saka.

Ymse