Language Technology at UiT The Arctic University of Norway

The Divvun and Giellatekno teams build language technology aimed at minority and indigenous languages

View GiellaLT on GitHub divvungiellatekno/giellalt.uit.no

Page Content

Sjur-og-Trond-møte 21.3.2023

Saker:

Samarbeid med ISOF

Samarbeidet gjeld nasjonale minoritetsspråk i Sverige, meänkieli, romani. Trond har vore tre gonger i Stockholm siste året, til saman ca. to veker. Isof har sett av to filologar og eit par datalingvistar til arbeidet.

Nasjonale minoritetsspråk i Noreg

Samarbeidet med kvensk held fram, dei har ein ny medarbeidar, ein annan tar no til å arbeide her i Tromsø.

Det er to romanispråk i Noreg, vi har ein eksperimentell språkmodell for eitt av dei (romani rakkripa, lang-rmg), men så langt har det ikkje vore interesse for å følgje opp dette arbeidet.

NY

Taleteknologi

Førsteprioritering er talesyntese sme, smj.

Framover: Vi arbeider parallelt med både syntese og attkjenning for alle tre samiske språk.

Sørsamisk

Sønene til Anna Jacobson er positive til å bruke lydopptak med AJ til taleteknologi. Samisk arkiv ahr fått tilbod om å få Markusevangeliet lese inn av AJ. Vi kjem til å få mykje materiale med god teknisk kvalitet med henne.

Lulesamisk

Her har vi opptak. Eit alternativ: Bruk eksisterande materiale + ordbok til å lage taleattkjenning basert på den nordsamiske modellen.

Infraprioriteringar framover

Stutt orientering

Korpus

Samarbeid med Samisk arkiv

Stutt orientering

Oppfølgjing av avleveringsavtalen

Utsett til neste møte

Migrasjon til git

Utsett til neste møte

Isof

Også her isof.

Lulesamisk

Utsett til neste møte